Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymai

Jaunieji ūkininkai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui” ir neturintys profesinio arba aukštojo žemės ūkio srities  išsilavinimo, per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą dienos turi išklausyti 160 akademinių valandų nustatytus mokymo modulius pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programa (kodas 296162026).

Jaunųjų ūkininkų, sėkmingai išklausiusių Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kursą, sąrašai skelbiami VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto svetainėje (žiūrėti apačioje), o ūkininkui pageidaujant išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (vadovaujantis žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 29 d. įsakymu 3D-775).

Privalomosios keturios mokymo programos (iš viso 62 akad. val.):

  1. Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai), 10 akad. val., kodas 296162023;
  2. Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, 18 akad. val., kodas 296185007;
  3. Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, 10 akad. val., kodas 298185010;
  4. Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės, 24 akad. val., kodas 396131406.

Pasirenkamieji mokymo kursai (iš viso 98 akad. val.):

  1. Gyvulininkystės srities mokymo kursai (ne mažiau kaip 8 akad. val. mišrių ir gyvulininkystės krypties ūkių ūkininkams);
  2. Augalininkystės srities mokymo kursi (ne mažiau kaip 8 akad. val. augalininkystės krypties ūkių ūkininkams);
  3. Kiti mokymo kursai, patvirtinti VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros ar parengti kitų rengėjų, bet susiję su ūkininko ūkio veikla.

Pažymėjimo išdavimas

Išklausius mokymo programos privalomuosius modulius (62 akad. val.) ir likusias pasirenkamas (98 akad. val.), pažymėjimų kopijas kartu su prašymu bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija reikia atsiųsti i VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą (I. Kanto g. 23, Kaunas).

Egzaminas: TAIP