ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ŠILUMOS ŪKĮ

Mokymo programos tikslas: parengti darbuotoją, kuris žinotų norminių aktų reikalavimus, reglamentuojančius šilumos energetikos objektų veiklą, susipažintų su šilumos įrenginių eksploatavimo darbų organizavimu bei techninės saugos reikalavimais.

Įgyjama kompetencija: geba atlikti asmens, atsakingo už šilumos ūkį funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  • Energetikos įrenginius eksploatuojantys inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai privalo turėti ne žemesnį kaip inžinerijos, technologijų ir (ar) fizinių mokslų studijų krypčių grupės aukštąjį koleginį arba jam prilygintą išsilavinimą, nurodytą Aprašo 421 punkte, išskyrus Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo nustatytą išsilavinimo reikalavimą, mokymo įstaigoje arba energetikos įmonėje kursų (programų), suteikiančių teisinių ir technologinių žinių, reikalingų atitinkamai veiklos sričiai, baigimo pažymėjimą, turėti minimalią, bet ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį energetikos veiklos srityje, jeigu šis reikalavimas yra nustatytas pareigybės aprašyme ar nuostatuose, taip pat periodiškai tobulinti kvalifikaciją, išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių energetikos objektų, įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus.
  • Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, kurių išsilavinimas neatitinka nustatytų išsilavinimo reikalavimų, bet jeigu jie buvo atestuoti iki 2013 m. liepos 1 d. ir turi ne žemesnį kaip techninį specialųjį vidurinį išsilavinimą (politechnikumo ar technikumo baigimo diplomas išduotas iki 1995 m.) arba aukštesniojo mokslo atitinkamos techninės (energetikos, technologijos mokslų, statybos, inžinerijos) srities išsilavinimą (aukštesniojo mokslo baigimo diplomas išduotas iki 2000 m.), gali būti toliau periodiškai atestuojami pagal Aprašo nuostatas.

Mokymosi trukmė: 20 val.

Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.

 

Išsamesnė informacija:

El. paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +370 636 56686