ASMUO, ATSAKINGAS UŽ VARTOTOJO DEGIŲJŲ DUJŲ SISTEMOS EKSPLOATAVIMĄ

Mokymo programos tikslas: suteikti besimokantiems žinių, reikalingų laikant egzaminus sertifikavimo įstaigoje asmens, atsakingo už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą teisėms gauti.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  • Energetikos objektus, įrenginius eksploatuojantys inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai (darbų organizavimo vadovai ir darbų vadovai ir pan.), privalo turėti ne žemesnį kaip inžinerijos, technologijų ir (ar) fizinių mokslų studijų krypčių grupės aukštąjį koleginį arba jam prilygintą išsilavinimą, nurodytą sekančiame punkte, išskyrus Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo nustatytą išsilavinimo reikalavimą, mokymo įstaigoje arba energetikos įmonėje kursų (programų), suteikiančių teisinių ir technologinių žinių, reikalingų atitinkamai veiklos sričiai, baigimo pažymėjimą, turėti minimalią, bet ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį energetikos veiklos srityje, jeigu šis reikalavimas yra nustatytas pareigybės aprašyme ar nuostatuose, taip pat turi periodiškai tobulinti kvalifikaciją, išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių energetikos objektų, įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus.
  • Energetikos darbuotojai, kurių išsilavinimas neatitinka aukščiau paminėtų išsilavinimo reikalavimų, bet jeigu jie buvo atestuoti iki 2013 m. liepos 1 d. ir turi ne žemesnį kaip techninį specialųjį vidurinį išsilavinimą (politechnikumo ar technikumo baigimo diplomas išduotas iki 1995 m.) arba aukštesniojo mokslo atitinkamos techninės (energetikos, technologijos mokslų, statybos, inžinerijos) srities išsilavinimą (aukštesniojo mokslo baigimo diplomas išduotas iki 2000 m.), gali būti toliau periodiškai atestuojami.

Mokymosi trukmė: 20 val.

Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.

 

Išsamesnė informacija:

El. paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +370 636 56686