Pirkimo – pardavimo taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje www.mokymuenergija.lt.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas, apie pasikeitimus, informuojamas el. parduotuvės tinklapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje www.mokymuenergija.lt.

II. UŽSAKYMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje www.mokymuenergija.lt – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje www.mokymuenergija.lt.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

2.6. Kitas su asmens duomenų saugojimu susijusias nuostatas bei duomenų subjekto teises galite rasti čia: informacija ruošiama.

III. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Civilinio kodekso nuostatas (negrąžinamų prekių sąrašas pateiktas CK 6.22810 str. 2 d.)

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

IV. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.

4.6. Elektroninė parduotuvė www.mokymuenergija.lt turi teisę anuliuoti sudarytą Pirkimo – pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės jos sudaryti.

V. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI

5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais (EUR.), įskaitant PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

VI. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

6.4. Prekes mūsų biure, Savanorių pr. 219, Vilnius LT02300, gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.  Atsiimant prekes, kai už jas apmokėta išankstiniu pavedimu, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą). Atsiimant prekes reikia žinoti užsakymo numerį, užsakovą.

6.5. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.7. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.8. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

VII. PREKIŲ KOKYBĖS, GARANTIJOS

7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje www.mokymuenergija.lt  parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje www.mokymuenergija.lt  esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (kompiuterio monitoriaus) ypatybių.

7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.

7.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

VIII. PREKIŲ IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS BEI KEITIMAS

8.1. Pinigų grąžinimo taisyklės įsigijus paslaugas

8.1.1. Tuo atveju, kai Pirkėjas, pagal sudarytą sutartį sumokėjęs visą paslaugos kainą atsisako savo apmokėtos paslaugos iki paslaugos teikimo (mokymų) pradžios – pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) dienų į tą banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas mokėjimas.

8.1.2. Tuo atveju, kai Pirkėjas paslaugų pagal sudarytą sutartį atsisako vėliau (t.y. prasidėjus mokymams), jo sumokėta pinigų suma grąžinama sutartyje nustatyta tvarka, t.y. iš grąžintinos sumos paslaugos teikėjas atskaito sumą už faktiškai suteiktas paslaugas (t.y. pravestus mokymus), o likusi suma grąžinama paslaugos gavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo tokio atsisakymo (sutarties nutraukimo) gavimo dienos į tą banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas mokėjimas.

8.1.3. Pirkėjas turi nedelsdamas pranešti Pardavėjui, kai (jeigu) jo netenkina teikiamų paslaugų kokybė, sustabdyti tolimesnį sutarties vykdymą ir (ar) nutraukti su paslaugos teikėju sudarytą sutartį. Po visos paslaugos pagal sutartį suteikimo Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti jokių pretenzijų dėl suteiktos paslaugos kokybės ir negrąžinti už paslaugas sumokėtos sumos (teisinis pagrindas – LR CK 6.228 10 str. 2 d. 1 p.). Tokiu atveju Pirkėjas dėl suteiktos paslaugos kokybės turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

8.1.4. Pirkėjas savo laisvos formos atsisakymą nuo paslaugos turi išreikšti aiškiai, nedviprasmiškai ir pateikti jį Pardavėjui raštu (įskaitant informavimą el. paštu: info@mokymuenergija.lt), nurodydamas savo vardą, pavardę, PVM sąskaitos – faktūros numerį ir paslaugos įsigijimo datą.

8.1.5. Prieš kreipiantis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Pirkėjas turi raštu kreiptis į Pardavėją, nurodydamas savo reikalavimą. Pardavėjas tokį Pirkėjo kreipimąsi išnagrinės per 14 (keturiolika) dienų. Tuo atveju, jeigu  Pardavėjas netenkina Pirkėjo reikalavimo, jį tenkina iš dalies, arba nepateikia atsakymo per 14 dienų, Pirkėjas  turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Daugiau informacijos galite rasti: https://www.vvtat.lt/vartotojams/kaip-pateikti-prasyma/431  

8.2. Pinigų grąžinimo taisyklės įsigijus prekes

8.2.1. Pirkėjas turi teisę ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti su Pardavėju sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti jam savo įsigytas prekes. Šiame punkte nurodytas 14 (keturiolikos) dienų terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gavo savo užsakytas prekes.

8.2.2. Pirkėjas savo laisvos formos atsisakymą nuo prekių pirkimo – pardavimo sutarties turi išreikšti aiškiai, nedviprasmiškai ir pateikti jį Pardavėjui raštu (įskaitant informavimą el. paštu: info@mokymuenergija.lt ), nurodydamas savo vardą, pavardę, PVM sąskaitos – faktūros numerį ir prekių įsigijimo datą.

8.2.3. Pareiga pristatyti grąžintinas prekes tenka Pirkėjui. Pirkėjas gali (savo pasirinkimu) išsiųsti prekes Pardavėjui naudodamasis kurjerių ar pašto tarnybomis, arba pristatyti jas tiesiogiai Pardavėjui adresu Savanorių pr. 219, Vilnius. Prekes Pardavėjui privaloma grąžinti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai Pardavėjas buvo informuotas apie prekių pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

8.2.4. Pardavėjas pinigus už grąžintas prekes (įskaitant prekių siuntimo išlaidas) grąžina Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo tada, kai gauna grąžintiną prekę arba Pirkėjas pateikia įrodymus, kad grąžintina prekė jau yra išsiųsta Pardavėjui. Pinigai pirkėjui grąžinami į tą banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas mokėjimas už prekes

8.2.5.Pinigai už prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl panaudojimo (pavyzdžiui – padaryti įrašai), yra negrąžinamos ir tokios prekės nekeičiamos į kitas (teisinis pagrindas – LR CK 6.228 10 str. 2 d. 5 p., Mažmeninės prekybos taisyklių 17.2 p.).

8.2.6. Grąžinamos prekės turi būti:

8.2.6.1. originalioje, nepažeistoje pakuotėje,

8.2.6.2. nesugadintos, nenaudotos, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

8.2.6.3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo. Prekės pakuotės pažeidimo ar sugadinimo atveju, Pardavėjas pasilieka teisę negrąžinti už prekes sumokėtų pinigų;

8.2.6.4. grąžinant prekes būtina pateikti jų įsigijimo dokumentą.

8.2.7. Dėl Pardavėjo atsisakymo grąžinti pinigus už Pirkėjo įsigytas prekes, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

8.2.8. Prieš kreipiantis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Pirkėjas turi raštu kreiptis į Pardavėją, nurodydamas savo reikalavimą. Pardavėjas tokį Pirkėjo kreipimąsi išnagrinės per 14 (keturiolika) dienų. Tuo atveju, jeigu  Pardavėjas netenkina Pirkėjo reikalavimo, jį tenkina iš dalies, arba nepateikia atsakymo per 14 dienų, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Daugiau informacijos galite rasti: https://www.vvtat.lt/vartotojams/kaip-pateikti-prasyma/431

8.2.9. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.2.6. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.2.10. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

8.2.11. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta pinigų suma.

IX. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai patirtus tiesioginius nuostolius.

X. RINKODARA IR INFORMACIJA

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje www.mokymuenergija.lt   įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų paskelbimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ir pan.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.