Tiekėjų etikos kodeksas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. MB „Mokymų energija“, įskaitant įmones, padalinius ir juridinius asmenis, priklausančius „Mokymų energija“ įmonių grupei (toliau vadinama – Bendrovė), nustato aukštus etikos standartus, vykdydama savo verslą, ir veikia ekonomiškai, ekologiškai ir socialiai atsakingu būdu, kaip nurodyta šiame Tiekėjų elgesio kodekse. MB „Mokymų energija“ ir bendrovės darbuotojai įsipareigoja laikytis šių nuostatų. Įmonė specializuojasi profesiniuose suaugusiųjų mokymuose (darbuotojų sauga ir sveikata, energetika, statyba, transportas ir kt.), dokumentacijos rengimu įmonėms VERT ir SSVA atestatui gauti, darbų saugos, gaisrinės saugos dokumentų rengime, priežiūroje ir įvertinime, darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijų vykdyme, statinio saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijų vykdyme. Siekdama užtikrinti veiklos vadybos ir paslaugų teikimo kokybę, sėkmingą bei kryptingą vystymąsi, stabilią ir konkurencingą padėtį rinkoje, Bendrovė visada vykdo savo veiklą principingai ir laikydamasi Tiekėjų elgesio kodekse (toliau – Kodeksas) nustatytų etikos standartų. Svarbus vaidmuo įgyvendinant paslaugų užtikrinimą tenka atsakingam tiekimui. Mūsų atsakingo ir etiško verslo įsipareigojimams svarbūs ne tik mūsų žmonės, bet ir santykiai, kuriuos užmezgame su mūsų įsipareigojimams pritariančiais verslo partneriais.

1.2. Šiame Kodekse išdėstyti Bendrovės tiekėjams (toliau – Tiekėjas) taikomi reikalavimai, kurių jie turi laikytis vykdydami savo verslo sandorius su Bendrove ir palaikydami verslo santykius su savo darbuotojais, tiekėjais bei kitais suinteresuotaisiais asmenimis.

1.3. Šiame Kodekse „Tiekėjas“ reiškia bet kurį fizinį arba juridinį asmenį, kuris teikia Bendrovei produktus, įrangą, komponentus, paslaugas. „Tiekėjo“ apibrėžtis taip pat apima Tiekėjo tiesioginius tiekėjus ir kitus verslo partnerius, kurie dalyvauja teikiant produktus, įrangą, komponentus, paslaugas Bendrovei.

1.4. Tiekėjas turi užtikrinti, kad jo tiesioginiai tiekėjai ir kiti verslo partneriai, dalyvaujantys teikiant produktus, įrangą, komponentus, paslaugas Bendrovei, laikytųsi šiame Kodekse išdėstytų reikalavimų ir būtų supažindinti su šiuo Kodeksu.

1.5. Šis Kodeksas gali būti keičiamas. Naujausią kodekso redakciją galima rasti Bendrovės svetainėje adresu https://mokymuenergija.lt/.

 

II. ĮSTATYMŲ LAIKYMASIS

2.1. Tiekėjas privalo laikytis visų jo veiklai taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų. Jei kuris nors šio Kodekso reikalavimas prieštarautų nacionaliniams įstatymams arba kitiems teisės aktams, Tiekėjas turi laikytis griežtesniojo.

 

III. VEIKLOS VYKDYMAS

3.1. Visiškas korupcijos netoleravimas

Bendrovė iš savo Tiekėjų tikisi, kad jie visiškai netoleruos kyšininkavimo ir korupcijos. Bendrovė reikalauja iš Tiekėjo taikyti tokius standartus ir procedūras, kuriais būtų užtikrinama, kad jo vadovai, darbuotojai ir jo vardu veikiančios trečiosios šalys nesiūlytų, nežadėtų, neduotų, neimtų kyšių ir neatliktų arba nepriimtų netinkamų mokėjimų (pvz., kyšių už paslaugas arba dėkingumo mokesčių), siekdami įgyti naują verslą, išlaikyti esamą verslą arba užsitikrinti kokį nors kitą netinkamą pranašumą. Tiekėjas Bendrovėms darbuotojams negali teikti dovanų arba rodyti svetingumo tokiomis aplinkybėmis, kuriomis šios dovanos arba svetingumas gali turėti įtakos su Tiekėju susijusiam darbuotojo sprendimui arba kuriomis gali atrodyti, kad šios dovanos arba svetingumas turi tokią įtaką.

3.2. Sąžininga konkurencija

Tiekėjas turi konkuruoti sąžiningai, laikydamasis visų taikomų antimonopolinių įstatymų ir kitų teisės aktų, ir taikyti standartus bei procedūras, kuriais būtų užtikrinama, kad jo vadovai ir darbuotojai nedalyvautų antikonkurenciniuose veiksmuose.

3.3. Kovos su pinigų plovimu ir privatumo taisyklių bei prekybos sankcijų laikymasis

Tiekėjas turi laikytis visų taikomų įstatymų ir teisės aktų dėl kovos su pinigų plovimu ir privatumo, taip pat visų taikomų ekonominių ir prekybos sankcijų.

3.4. Interesų konfliktų vengimas

Tiekėjas turi vengti aplinkybių, kuriomis kyla Tiekėjo ir Bendrovės interesų konfliktas, įskaitant bendravimą Bendrovės darbuotoju, kai dėl šio bendravimo galėtų kilti interesų konfliktas atsižvelgiant Bendrovės darbuotojo prievolę veikti paisant Bendrovės interesų. Tiekėjas turi atskleisti Bendrovei visas aplinkybes, kuriomis, jam palaikant santykius su Bendrove, gali kilti arba kyla interesų konfliktas.

 

IV. ŽMOGAUS IR DARBO TEISĖS

4.1. Tiekėjas turi bent:

4.1.1. laikytis taikomų įstatymų dėl darbo valandų, minimalaus darbo užmokesčio, viršvalandžių, pakankamų pertraukų ir poilsio laiko, laikinojo nedarbingumo atostogų ir metinių atostogų, vaiko priežiūros atostogų ir privalomos apsaugos (pvz., socialinio draudimo), taip pat saugoti atitinkamus susijusius įrašus;

4.1.2. užtikrinti, kad, prieš pradėdami dirbti, visi darbuotojai būtų supažindinti su pagrindinėmis jų darbo sąlygomis;

4.1.3. neįdarbinti jaunesnių nei 15 metų amžiaus darbuotojų, saugoti 15 – 17 metų amžiaus darbuotojus nuo darbo, kuris, atsižvelgiant į jo pobūdį arba vykdymo aplinkybes, gali pakenkti jų sveikatai, saugai arba moralei, ir nustatyti sistemas, kuriomis būtų užtikrinamas šių reikalavimų vykdymas ir tolesni su jais susiję veiksmai;

4.1.4. nenaudoti privalomojo arba priverstinio darbo ir užtikrinti, kad darbuotojams nereikėtų mokėti įdarbinimo mokesčių ir padengti susijusių išlaidų;

4.1.5. suteikti lygias galimybes ir užtikrinti vienodą požiūrį profesinėje srityje, neatsižvelgiant į rasę, odos spalvą, religiją, lytį, politines pažiūras, tautybę, socialinę kilmę arba kitus panašius požymius, kurie nėra grindžiami su darbu susijusiais reikalavimais;

4.1.6. netoleruoti jokio tiesioginio arba netiesioginio, fizinio arba žodinio priekabiavimo prie jo darbuotojų ir pripažinti ir gerbti darbuotojų teisę laisvai jungtis į organizacijas.

4.2. Jei taikytina, Tiekėjo darbuotojams turi būti suteikta teisė burtis į organizacijas, teisė steigti ir prisijungti prie profesinių sąjungų, siekiant apsaugoti savo interesus, ir teisė vesti kolektyvines derybas.

 

V. DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA

5.1. Tiekėjas turi suteikti savo darbuotojams sveiką ir saugią, visus jo veiklai taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus atitinkančią darbo vietą. Tiekėjas turi bent:

5.1.1. laikytis sveikatos ir saugos reikalavimų,

5.1.2. užtikrinti, kad jo darbuotojams būtų suteikta tinkama sveikatos ir saugos informacija bei įranga ir

5.1.3. aprūpinti darbuotojus geriamuoju vandeniu, tinkamą vėdinimą, avarinius išėjimus, tinkamą apšvietimą ir sudaryti sąlygas naudotis pirmosios pagalbos priemonėmis arba kitomis skubiosios pagalbos paslaugomis.

 

VI. POVEIKIS APLINKAI IR KLIMATO KAITA

6.1. Tiekėjas turi remti atsargumo požiūrį į su aplinka susijusius iššūkius ir imtis iniciatyvų skatinti didesnę atsakomybę už aplinką. Tiekėjas raginamas nustatyti ir įgyvendinti procedūras, kuriomis būtų mažinamas bet koks neigiamas jo veiklos poveikis aplinkai, ir demonstruoti nuolatinį tobulėjimą šioje srityje.

6.2. Vykdydamas savo veiklą Tiekėjas turi bent:

6.2.1. vykdyti taikomus aplinkos apsaugos reikalavimus, nustatytus atitinkamuose jurisdikcijos, kurioje Tiekėjas vykdo veiklą, įstatymuose, kituose teisės aktuose ir aplinkosaugos leidimuose;

6.2.2. Tiekėjas privalo saugoti aplinką ir veiksmingai naudoti medžiagas, žaliavas, elektros energiją ir gamtos išteklius. Tiekėjas taip pat privalo mažinti atliekų kiekį ir emisijas (t.y. triukšmą, dulkių kiekį, vibraciją ir kvapą), taip pat pranešti Bendrovei apie visus su aplinkosauga susijusius defektus ir pastebėjimus. Visa aplinkai padaryta žala turi būti ištaisyta ir kompensuota;

6.2.3. stebėti, kontroliuoti ir tinkamai apdoroti jam vykdant veiklą susidarančias atliekas ir atsižvelgti į savo veiklos poveikį klimatui ir imtis protingų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo priemonių.

 

VII. PRANEŠIMAS

7.1. Tiekėjas, verslo partneriai ir/ar kiti suinteresuotieji subjektai apie įtariamus pažeidimus, bet kokį šio Kodekso nuostatų nesilaikymą (anonimiškai ir konfidencialiai) gali pranešti naudodamiesi Bendrovės informaciniu elektroniniu paštu info@mokymuenergija.lt