Privatumo politika

I. BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato Mokymų energija, MB, juridinio asmens kodas 305532437, buveinės adresas Savanorių pr. 219, Vilnius, elektroninio pašto adresas info@mokymuenergija.lt (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainės ir elektroninės parduotuvės www.mokymuenergija.lt lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Aktualios privatumo politikos redakcijos taikymo pradžios data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje.

Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas”), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ”), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ”) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymais.

Interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

II. INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Interneto svetainėje yra naudojami slapukai, kurie mums reikalingi, kad galėtume: užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti mūsų svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus.

Valdytojas naudoja šių rūšių slapukus: informacija ruošiama.

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.

Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais.

Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

Komunikacijos įrankiai, kontaktai

Interneto svetainėje yra sudaroma galimybė susisiekti su Valdytoju šiais būdais: elektroniniu paštu info@mokymuenergija.lt; telefonu +370 636 56686, registruotu paštu adresu: Savanorių pr. 219, Vilnius, bei kitais kontaktais, nurodytais pridedamoje nuorodoje https://mokymuenergija.lt/kontaktai/

III. REGISTRUOTŲ INTERNETO SVETAINĖS VARTOTOJŲ ASMENS DUOMENYS

Valdytojas, siekdamas tinkamo paslaugų teikimo ir/ar prekių pardavimo bei pristatymo renka šiuos asmens duomenis:

  • pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, registracijos slaptažodis;
  • ūkinės veiklos duomenis, tokius kaip Jūsų darbovietė (darbovietės) ir jos kontaktiniai duomenys, pareigos, vykdomos funkcijos;
  • dokumentus patvirtinančius Jūsų kvalifikaciją ir patirtį, tokius kaip diplomus, kvalifikacijos sertifikatus, pažymėjimus, išrašus iš darbinės veiklos istorijos ir pan.;
  • apie Jūsų atstovus (veikiančius pagal įgaliojimą ar kitais pagrindais).

Vartotojų asmens duomenys tvarkomi pirkimo – pardavimo, paslaugų suteikimo (prekių užsakymo formavimo, prekių pristatymo, finansinių dokumentų parengimo) ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Vartotojų asmens duomenys tvarkomi įstatymo bei teisėto intereso pagrindais.

Be jūsų pateikiamos informacijos, renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine. Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:

  • Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių. Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus;

  • Valdytojas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Valdytojo bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

IV. TIESIOGINĖ RINKODARA

Interneto svetainės lankytojai gali užsisakyti Valdytojo rengiamus naujienlaiškius, pasirinkti jų siuntimo periodiškumą ir temas, kuriomis pageidauja gauti naujienlaiškį. Valdytojas tvarko šiuos naujienlaiškio prenumeratorių asmens duomenis (remdamasis prenumeratorių sutikimu): elektroninis paštas.

Naujienlaiškio prenumeratoriai gali atsisakyti prenumeratos pranešę Valdytojui el. paštu: info@mokymuenergija.lt apie nenorą gauti naujienlaiškius. Jei naujienlaiškio neatsisakysite, Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi nuolat, iki jūsų atsisakymo gavimo.

V. INFORMACIJA APIE TEISES

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi:

  • Susipažinti su savo duomenimis kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis);
  • Reikalauti, kad Valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis (jei tai galima) (teisė „būti pamirštam“);
  • Apriboti savo duomenų tvarkymą arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą);
  • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė į duomenų perkeliamumą);
  • Turi teisę nesutikti su duomenų tvarkymu numatytais atvejais;
  • Turi teisę nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam;
  • Teisė paduoti skundą priežiūros institucijai.

Valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

Mes informuojame, kad atskleisime jūsų informaciją žemiau nurodytiems subjektams:

  • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas paslaugas.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

  • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
  • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
  • galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
  • Kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę dokumentą, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Privatumo politikos versija visada pateikiama čia https://mokymuenergija.lt