Energetika

Dujų energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Naftos energetikos darbuotojų kvalifikacijos mokymai

Šilumos energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Elektros energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Žemo slėgio garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir eksploatavimo darbų vadovo

Galios kabelių saugaus pradūrimo (prašovimo) technologijų taikymas

Propano – butano dujų naudojimas elektromontavimo darbuose

Dujotiekių elektrotechninės saugos ir nuo korozijos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo šaltkalvio

Technologinių dujas deginančių įrenginių operatoriaus

Slėginių vamzdynų eksploatavimo operatoriaus

Vidutinio slėgio garo ir vandens šildymo katilų mašinistas

Šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų montavimo ir tikrinimo darbai

Avarinės elektros stoties dyzelių operatorius

Asmuo, atsakingas už vartotojų elektros ūkį

Naftos perdirbimo įrenginius eksploatuojantys ar įrengiantys darbuotojas

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūriko

Elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti elektros įrenginių 110 – 400 kV įtampos, operatyvinio remonto darbuotojo teises

0,4 – 10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti operatyvinio remonto personalo teises (įskaitant 10 kV žiedinį tinklą)

0,4 – 10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti operatyvinio remonto personalo teises (išskyrus 10 kV žiedinį tinklą)

Elektros įrenginių relinę apsaugą, automatiką, valdymo ir teleinformacines sistemas eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojas

Elektros įrenginių ir jų eksploatavimo elektrotechnikos darbuotojo elektros įrenginiuose iki 1000 V

0,4 – 10 kV įtampos oro linijų neizoliuotais laidais, oro linijų laidų su apvalkalu ir oro kabelių linijų elektromontuotojų

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms darbų vadovo

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus

Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro

Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro

Naftos, naftos produktų infrastruktūros eksploatavimo energetikos darbuotojo

Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro

Slėginių vamzdynų priežiūros meistro

Energetinių katilų priežiūros meistro

Energetinių katilų mašinisto

Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro

Slėginių indų priežiūros meistro

Slėginių indų operatorius

Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo vadovo

Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo

Pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo specialistai, darbininkai

Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą

Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį

Darbų vykdymo esant įtampai žemosios įtampos elektros įrenginiuose technologijos

Vartotojų žemos įtampos elektros kabelių movų montuotojų

Elektros instaliacijos ir įrenginių izoliacijos bei įžeminimo varžų matuotojų

Iki 42 kV įtampos kabelių klojimo tranšėjose ir vamzdžiuose technologijos

Elektros įrenginių ir kabelių izoliacijos bandymų bei matavimų paaukštinta įtampa

Elektros įrenginių ir jų eksploatavimo elektrotechnikos darbuotojo, kuriems suteikiamos apsaugos nuo elektros kategorijos darbams elektros įrenginiuose iki 400 kV

Elektros įrenginių ir jų eksploatavimo elektrotechnikos darbuotojo, kuriems suteikiamos apsaugos nuo elektros kategorijos darbams elektros įrenginiuose iki 110 kV

Elektros įrenginių ir jų eksploatavimo elektrotechnikos darbuotojo, kuriems suteikiamos apsaugos nuo elektros kategorijos darbams elektros įrenginiuose iki 35 kV

Elektros įrenginių ir jų eksploatavimo elektrotechnikos darbuotojo, kuriems suteikiamos apsaugos nuo elektros kategorijos darbams elektros įrenginiuose iki 10 kV